CARPAS (Nishikigois)
Carpa (Akabekko)
Carpa (Kohaku)
Bandeira 2
Bandeira Branco
Bandeira 5
Bandeira 3
Disco 4
Disco 2
Disco 7
Bandeira Raveu
Disco 9
Disco 8
Bandeira 1
Bandeira Negro
Bandeira 4